Gå videre til hovedindholdet

Gud og djævel; et eksempel på mørkets dobbeltnatur

Som det vil være bekendt fra psykologien ledsages urealistiske forestillinger om egen storhed ofte af en følelse af mindreværd. Drevet til det yderste - som det kendes i den egentlige sindssyge - kan det forekomme at man identificerer sig med Gud (eller Jesus) og derunder føler sig identisk med djævelen.

Dette er et eksempel på mørkets dobbeltnatur. Identifikationen med Gud repræsenterer dette mørkes "lyse" side mens identifikationen med djævelen repræsenterer den rent sorte side.

Fænomenet kendes også fra i hvert fald to religiøse og filosofiske traditioner: Den kristne (syndefaldsmyten) og den østlige filosofis begreb om kundalini.

Slangen i de to traditioner er den samme omend vurderingen af den er forskellig. I den kristne tradition repræsenterer Slangen det onde, mens den i Østen normalt ses som et gode; en vej til kosmisk oplysning.

Set sammen repræsenterer disse to vurderinger i sig selv dette mørkes dobbeltnatur; Østens "lyse" vurdering og vestens (den kristne) rent sorte.

I begge tilfælde er der tale om et bedrag; Adam og Eva bliver ikke lig Gud ved at spise af Kundskabens Træ men forvises fra Paradis; I den østlige tradition hævdes det at Slangen (kundalini) giver kosmisk bevidsthed (man "bliver lig Gud"), hvilket er en illusion.

Mennesket er hverken Gud eller djævel men - menneske.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Grundlæggende erkendelsesteori (epistemologi)

I erkendelsesteorien (epistemologien) har man længe søgt et sikkert udgangspunkt for menneskets erkendelse. Nødvendigheden af dette skyldes, at det ser ud til, at hvis vi ikke kan identificere et grundlag, et (mere eller mindre) sikkert udgangspunkt for erkendelsen, bliver al erkendelse umulig eller i hvert fald usikker. Vi fanges i en relativisme eller en - måske absolut - skepticisme hvor vi må erkende, at vi intet kan erkende, at vi strengt taget intet kan vide om noget som helst, hvilket jo i sig selv er et paradoks og et kors for tanken.

Men vi har et behov for erkendelse - vi har et behov for at forsøge at forstå den verden vi lever i, for at kunne leve eller overleve, og vi har et behov for at forsøge at forstå os selv som mennesker. Vi er her nede i noget af det mest grundliggende; spørgsmål som: Hvad er et menneske? Hvem er jeg? Hvad er verdens, virkelighedens natur?

Jeg vil her forsøge at opstille og begrunde et muligt udgangspunkt for menneskets erkendelse ud fra denne for…

Humes og Kants erkendelsesteorier

Det er næppe forkert at sige, at blandt filosoffer med den største virkningshistorie hører David Hume (1711-1776) og Immanuel Kant (1724-1804) primært i kraft af deres hovedværker, A Treatise of human nature, (1739; Hume), og Kritik der reinen Vernunft (1781 (A-udgaven) og 1787 (B-udgaven; Kant)).
Ifølge Hume består al menneskelig opfattelse (perception) af indtryk  (impressions) og ideer. Indtryk definerer Hume som sansning (sensation), lidenskaber (passions) og følelser. Ideer er for Hume svage (efter-)billeder af indtryk (faint images) i relation til tænkningen.
Dette er hovedtanken i Humes erkendelsesteori, en tanke som han dog så vidt jeg kan se ikke begrunder noget sted, men som han drager en række radikale konsekvenser af; da vi fx ikke har noget indtryk (i Humes definition af ordet) af loven om årsag og virkning, bliver denne lov illusorisk eller erkendelsesteoretisk ugyldig; vi har intet indtryk af en nødvendig forbindelse mellem årsag og virkning; vi har intet indtryk af f…

Cirkulær, lineær og punktuel tid

I forskellige religiøse og filosofiske traditioner har man haft forskellige opfattelser af tiden. I indoeuropæisk (græsk, romersk og nordisk) mytologi har man haft en cirkulær opfattelse af tiden; årstiderne skifter og vender tilbage, solen står op og går ned og vender tilbage, og måske livet svinder og kommer igen. I semitisk tradition (jødisk, kristen og islamisk) har man en lineær tidsopfattelse; en skabelse, et liv, en verden og en afslutning (dommedag).Overfor disse to opfattelser kunne man hævde den punktuelle tid forstået som nuet; det eneste, der med sikkerhed eksisterer; en opfattelse af livet som eksisterende i hvert nu og hvor fremtiden og måske evigheden altid ligger foran os; en tid, et nu, en evig skabelse uden ende.I en sådan tidsopfattelse er hvert nu, og altså livet i ethvert nu, det vigtigste og det eneste vi med sikkerhed har. Det mulige hinsides liv nedtones uden at miste betydning, og det samme gør fortiden; det vigtigste er det liv vi har lige nu og hvad vi gør m…