Gå videre til hovedindholdet

Teologiens Novum Organum

Ligesom Francis Bacon i 15-1600-tallet formulerede det naturvidenskabelige projekt, har teologien - i 1920 - fået sit Novum Organum gennem Vandrer mod Lyset, et værk hvis potentiale er at erstatte det naturvidenskabelige verdensbillede, som foreløbig tegner et billede af et centerløst menneske i en centerløs verden, og mennesket som et rent biologisk væsen, et dyr blandt dyr i en dybest set meningsløs verden.

Med dette nybrud kan vi erstatte dette billede med det teocentriske verdensbillede, eller vi skulle måske sige Genvejen, en verden hvor Gud er centrum både hvad angår erkendelse og natur:

Gud som erkendelsens fundament og Gud som verdensaltets centrum. Mennesket med et centrum eller kerne, ånden eller hjertet, i en dybt meningsfuld verden, mennesket skabt - åndeligt - af en Lysets og kærlighedens Almagt, og bestemt til den evige salighed i GUDS Rige, Paradis, når vi gennem inkarnationerne her på Jorden har overvundet det onde og har lært det at kende.

Vandrer mod Lyset er ikke et facit eller et slutpunkt, men en ny begyndelse. Meget kan gives med dette sikre fundament, og meget bliver givet. Både indenfor videnskab og teologi kan vi med det givne som udgangspunkt nå til afgørende nybrud, for eksempel inden for astronomi og biologi, og vi kan nå til en ny og mere sand og tryg opfattelse af vores guddommelige Ophav:

Man vil indenfor astronomien kunne nå til erkendelse af universets virkelige opbygning og oprindelse, og indenfor biologien vil man kunne nå til erkendelse af cellens oprindelse og det biologiske livs grundlag og udvikling. Indenfor teologien vil man kunne nå til erkendelse af Gud som en fuldstændig tryg Gud og Far, som vi roligt kan hvile i, en alle elskende Guddom, hvis - åndelige - børn vi alle er.

Teologiens Novum Organum er først og fremmest et hjertets paradigme, hvor det første skridt er en tilgivelse af den dybest faldne. Giver man denne tilgivelse, betræder man genvejen, genvejen til lyset, Paradis og Gud. Genvejen er ikke den eneste vej til Gud, men det er den korteste og mindst lidelsesfulde.

Nøgleordet er kærlighed. Gennem kærligheden kan vi betræde genvejen, og gennem kærligheden kan vi erkende noget om Guds natur og Væsen og finde vished for at Han virkelig findes, og at vi altså ikke er alene i et uendeligt og koldt og udeltagende univers og verden, og at der ved døden er kærlige hænder, der griber os på den anden side.

Teologiens Novum Organum er et kærlighedens billede af verden; et billede som bliver klart for enhver, som betræder genvejen. Det er ikke et elitært billede, Guds frelse for nogle og ikke for andre, men Guds ubetingede frelse og kærlighed og fred for alle, uanset tro, nationalitet, køn osv.

Med Vandrer mod Lyset kan mennesket komme hjem til Gud i en sand og sikker erkendelse, dels af Guds Væsen og dels vores egen guddommelige oprindelse. Med dette udgangspunkt kan vi skabe fred mellem mennesker og i verden.

Det er ikke den eneste vej, og Gud kræver ikke at vi går den. Men for vores egen skyld - da det er den korteste vej - genvejen - til opfyldelse af menneskets ældgamle og dybeste længsel - burde vi gøre det.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Cirkulær, lineær og punktuel tid

I forskellige religiøse og filosofiske traditioner har man haft forskellige opfattelser af tiden. I indoeuropæisk (græsk, romersk og nordisk) mytologi har man haft en cirkulær opfattelse af tiden; årstiderne skifter og vender tilbage, solen står op og går ned og vender tilbage, og måske livet svinder og kommer igen. I semitisk tradition (jødisk, kristen og islamisk) har man en lineær tidsopfattelse; en skabelse, et liv, en verden og en afslutning (dommedag).Overfor disse to opfattelser kunne man hævde den punktuelle tid forstået som nuet; det eneste, der med sikkerhed eksisterer; en opfattelse af livet som eksisterende i hvert nu og hvor fremtiden og måske evigheden altid ligger foran os; en tid, et nu, en evig skabelse uden ende.I en sådan tidsopfattelse er hvert nu, og altså livet i ethvert nu, det vigtigste og det eneste vi med sikkerhed har. Det mulige hinsides liv nedtones uden at miste betydning, og det samme gør fortiden; det vigtigste er det liv vi har lige nu og hvad vi gør m…

Gud og mennesker

Jeg vil her give en kort sammenfattet lære om Gud og Hans forhold til os mennesker som jeg dels udleder af Vandrer mod Lyset, dels selv har erkendt og fået åbenbaret:

Gud er en uendeligt ophøjet personlighed, højt hævet over alt jordisk, og alligevel helt nær ethvert menneske.

Gud er Lysets og kærlighedens Almagt, kærlighedens og Livets Herre. Han opdrager os mennesker med kærlighed men også med myndighed.
Gud er kærlighedens kilde og Udspring. Det er sikkert ikke muligt logisk og videnskabeligt at bevise Hans eksistens. Og dog er det så enkelt: Enhver kan finde Ham i sit eget hjerte.
Gud omgiver os med skytsengle for at styrke vores sans for godt og ondt; vi hører deres stemme som samvittigheden.

Den primære lov vi mennesker lever under er gengældelsesloven, 'som du sår skal du høste'; denne guddommelige lov og retfærdighed har Gud ikke givet for at straffe os, men for at vi - smerteligt - kan forstå - i de tilfælde hvor vi nægter at erkende det onde vi har gjort, nægter at sørge…

Gudsbeviser

Mange har i historiens løb forsøgt ved forstanden eller fornuften at bevise Guds eksistens.

For eksempel har Thomas Aquinas forsøgt hele fem sådanne, eller måske rettere fem indicier, der tilsammen skulle levere et til sikkerhed grænsende bevis.

Det samme har Anselm af Canterbury ved sit såkaldte ontologiske bevis for Guds eksistens.

Efter hvad jeg ved har man dog siden Kants Kritik der reinen Vernunft opgivet gudsbeviserne, idet han tilsyneladende logisk gør rede for, hvorfor et bevis er umuligt ad forstandens eller fornuftens vej ved de fire antinomier (modsigelser), som fornuften geråder i, hvis den søger udover sin grænse (enhver mulig erfaring, som han skriver).

Alligevel har nogle senere forsøgt at levere et videnskabeligt bevis ved tanken om intelligent design.

Dog - et bevis kan findes langt enklere og tilgængeligt for enhver, ikke via forstanden eller fornuften, ikke ved hjernen, men ved hjertet.

At Gud findes bliver umiddelbart klart for enhver, der søger ærligt og oprigtigt…